ประมวลรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ21101)

รูปภาพ


ประมวลวิชา (Course Syllabus)

สาระการเรียนรู้ ศ 21101    รายวิชา ทัศนศิลป์ (ART 21101  visual  Art)

จำนวน 2  ชั่วโมง/ สัปดาห์/ภาคเรียน    จำนวน  40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต

1. รหัสวิชา                                        ศ21101

2. จำนวนหน่วยกิต                          1.0  หน่วย

3. ชื่อวิชา                                           ทัศนศิลป์ (ART 21101  visual  Art)

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้                    ศิลปะ

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา          1 / 2554

6. ชื่อผู้สอน                                       นายชาตรี  ถนอมวงษ์

7. สถานภาพของวิชา                      พื้นฐาน

8. จำนวนคาบ                                   2 คาบ/สัปดาห์

9. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์และหลักการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิกอื่นๆในการนำเสนอความคิดและข้อมูล  การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของชาติและท้องถิ่นในภาคต่างๆของไทย   ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติการวาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น 2 มิติและ3มิติ  รวบรวมงานปั้นสื่อผสมมาสร้างเป็นสื่อเรื่องราว  2 มิติและ3 มิติ  โดยเน้นหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ที่สื่อถึงเรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆ เสนอความคิดในรูปแบบการบรรยายเปรียบเทียบประกอบการวิจารณ์เพื่อประเมินผลงานทัศนศิลป์

เพื่อให้เห็นความสำคัญของการนำความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีจิตวิญญาณทางศิลปะ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

 

10. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บรรยาย ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์    และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

2. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

4. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน

5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล

6. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

7. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

8. เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์    งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ศ.1.1                     ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6

ศ.1.2                     ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. แผนการเรียน/โครงการงาน

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

/สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา/
ชั่วโมง

คะแนน

1

พื้นฐานทัศนศิลป์
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานศิลปะ

– ความหมายและประเภทของงาน

ทัศนศิลป์                                            – อิทธิพลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับการสร้างงานศิลปะ
– ความหมายและลักษณะงาน

ทัศนศิลป์
– คุณค่าของทัศนศิลป์

ศ 1.1 ม.1/1-2 – การสร้างสรรค์
– การถ่ายทอด
– การประยุกต์ใช้
– วิจารณ์งาน

ทัศนศิลป์
– นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

2

5

2

ทัศนธาตุกับงานทัศนศิลป์
1 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์
– ความหมายและประเภทของ
ทัศนธาตุ
– หลักการนำทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์

2. องค์ประกอบศิลป์                               – ความหมายและประเภทของ

องค์ประกอบศิลป์                                – หลักการนำองค์ประกอบศิลป์มาใช้ในงานทัศนศิลป์

ศ 1.1 ม.1/1-2

 

– การสร้างสรรค์
– การถ่ายทอด
– การประยุกต์ใช้
– วิจารณ์งาน

ทัศนศิลป์
– นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

4

10

3

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

1. พื้นฐานการสร้างงานจิตรกรรม
– ความเป็นมาและประเภทของงานจิตรกรรม

– เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน

จิตรกรรม

– การถ่ายทอดศิลปะในงานจิตรกรรม
– การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ

ศ 1.1 ม1/1-3,6  

– การสร้างสรรค์

– การถ่ายทอด
– การประยุกต์ใช้
– วิจารณ์งาน

ทัศนศิลป์
– นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

 

10

20

 

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

/สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา/
ชั่วโมง

คะแนน

4

การออกแบบกับชีวิต

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ

– ความหมายของการออกแบบ

2.องค์ประกอบและลักษณะเทคนิคการออกแบบสัญลักษณ์และรูปแบบ

– การออกแบบรูปภาพ ออกแบบภาพสัญลักษณ์ในลักษณะต่างๆ

3.เทคโนโลยีการออกแบบ

– การออกแบบกราฟิก

– การออกแบบกราฟิกในงานหนังสือ การออกแบบกราฟิกในงานโฆษณา

– การออกแบบตัวตัวอักษร

ในงานศิลปะ

ศ.1.1ม.1/5

 

 

– การสร้างสรรค์
– การถ่ายทอด
– การประยุกต์ใช้
– วิจารณ์งาน

ทัศนศิลป์
– นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

 

4

10

5

 การสร้างสรรค์งานประติมากรรม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน

ประติมากรรม
– วิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกับวัสดุที่ใช้

– สร้างสรรค์งานประติมากรรม

ศ 1.1 ม.1/4,6

 

-ความรู้พื้นฐานงาน

ประติมากรรม

8

15

6

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์กับงานสถาปัตยกรรม

1. ความหมายและประเภทของงานสถาปัตยกรรม

– ลักษณะของงานสถาปัตยกรรมไทย

– ประเภทของสถาปัตยกรรมไทย

ศ.1.2 ม.1/1-2 -ความรู้พื้นฐานสถาปัตยกรรม

-งานสถาปัตยกรรมของไทยในแต่ละภูมิภาค

3

10

 

 

 

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

/สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา/
ชั่วโมง

คะแนน

  2.งานสถาปัตยกรรมในแต่ละภูมิภาคของไทย

– ภาคเหนือ

– ภาคกลาง

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ภาคใต้

   

7 สืบสานงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น
– ลักษณะงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น

– งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

ศ 1.2 ม.1/2

 

– ลักษณะงาน

ทัศนศิลป์ของภาคต่างๆของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันของชาติและท้องถิ่น

6

10

8 ตามรอยไทยและสากล
– ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
– ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
– ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

 

ศ 1.2 ม.1/3 ทัศนศิลป์กับ

วัฒนธรรมไทย

– ทัศนศิลป์กับ

วัฒนธรรมสากล

– ลักษณะงาน

ทัศนศิลป์ไทยและทัศนศิลป์สากล

3

10

 

 

12. กระบวนการจัดการเรียนรู้

1.  การบรรยายเนื้อหาในห้องเรียน

2.  การฝึกทักษะและปฏิบัติตามเนื้อหา

3.  นักเรียนศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง

4.   การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นภายในกลุ่ม

5.  การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

6.  การฉายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ประกอบการเรียน

7.  การเรียนรู้แบบสาธิต

8.  การเชิญวิทยากรให้ความรู้

 

13.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

การสอนวิชาทัศนศิลป์  รหัสวิชา ศ 21101   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้
5.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้หรือภาระงานชิ้นสำคัญ

ที่มอบหมาย                                                                                                50      คะแนน
5.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

10     คะแนน
5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                20      คะแนน

5.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                                20     คะแนน

รวม                               100     คะแนน

 

 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้
ประเมินจากภาระงานชิ้นสำคัญที่มอบหมาย และกิจกรรมภาคปฏิบัติแล้วเสร็จในชั่วโมงเรียน

 

รายการ

รูปแบบ
ของงาน

วันที่มอบหมาย

กำหนดส่ง

เวลาที่ควรใช้(นาที)

คะแนน

1. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน

ลายเส้นสร้างสรรค์

งานเดี่ยว

ในชั่วโมงเรียน

120 นาทีและนอกเวลาเรียน 5  คะแนน
2. ปฏิบัติการเขียนภาพแรเงา

(รูปร่าง,รูปทรง)

งานเดี่ยว

ในชั่วโมงเรียน

120 นาทีและนอกเวลาเรียน 5  คะแนน
3.ปฏิบัติการใช้พู่กันระบายสี

แบบเรียบ

งานเดี่ยว

ในชั่วโมงเรียน

180 นาทีและนอกเวลาเรียน 5  คะแนน
4.ปฏิบัติการใช้พู่กันระบายสี

แบบไล่ค่าน้ำหนักสีอ่อน-แก่

งานเดี่ยว

ในชั่วโมงเรียน

180 นาทีและนอกเวลาเรียน 5  คะแนน
5. สร้างสรรค์และออกแบบ

งานสื่อโฆษณา

งานเดี่ยว

ในชั่วโมงเรียน

120 นาทีและนอกเวลาเรียน 5  คะแนน
6. สร้างสรรค์งาน

ประติมากรรม

งานกลุ่ม

ในชั่วโมงเรียน

6ชั่วโมง

10 คะแนน
7. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงาน

สถาปัตยกรรมไทย

งานเดี่ยว

1  เดือน

นอกเวลาเรียน 5  คะแนน
8. สืบค้นลักษณะงาน

ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของ

ตนเอง

งานกลุ่ม

1  เดือน

นอกเวลาเรียน 10  คะแนน

รวมคะแนนเก็บ

50 คะแนน

ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (10  คะแนน)
การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนวิชาทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดรายการประเมินดังแสดงในตารางข้างล่าง

 

รายการประเมิน

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก(4)

ดี
(3)

ปานกลาง
(2)

ต้องปรับปรุง(1)

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์

         
2. ภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
2.1.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ มีมารยาท

ความเป็นไทย
2.2  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

         
3. มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ
3.1 มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
3.2 มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3.3 ช่วยเหลืองานส่วนรวม
         
4. มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
4.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน

อย่างเคร่งครัด
4.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่คัดลอก

ผลงานคนอื่น มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

         
5. มุ่งมั่นในการทำงานและอยู่อย่างเพียงพอ
5.1 มีทักษะกระบวนการจัดการที่ดีในการทำงาน

5.2 มีความวิริยะ เพียรพยายาม มุ่งมั่นในการสร้าง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะได้อย่างคุ้มค่า ถูกต้อง

รู้จักบำรุงรักษาอุปกรณ์

         

 

 

รายการประเมิน

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก(4)

ดี
(3)

ปานกลาง
(2)

ต้องปรับปรุง(1)

6. ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้

     ด้วยตนเอง
6.1 มีทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น  การจัดการ

ความรู้
6.2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6.3 รักการอ่านอยู่ตลอดเวลา

         
7. เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง

    จริง
7.1 ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม

กระบวนการ
7.2 เห็นความสำคัญและเกิดการเรียนรู้ได้จากการ

ปฏิบัติจริง

         
8. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิจัยและการ

     ประดิษฐ์คิดค้น
8.1 มีทักษะและคุณลักษณะนักวิจัย
8.2 คิดประดิษฐ์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้

         
9. มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความ

    คิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่

ที่ได้รับ

         
10. รักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

 

         

 

 

ประเมินจากการสอบกลางภาค ( 20  คะแนน )

       กำหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2554 เวลาที่ใช้สอบ  60  นาที สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียด  ดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

คะแนน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
– ความหมายและประเภทของงานทัศนศิลป์
– อิทธิพลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับการสร้างงานศิลปะ
– ความหมายและลักษณะงานทัศนศิลป์                                          – คุณค่าของทัศนศิลป์

ปรนัย  ( 10   ข้อ)

5  คะแนน

2.ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์

ปรนัย  ( 10   ข้อ)

5  คะแนน

3. – ความเป็นมาและประเภทของงานจิตรกรรม
– เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม

อัตนัยแบบเติมคำสั้นๆ( 10  ข้อ)

5  คะแนน

 4.-ความหมายของการออกแบบ

-องค์ประกอบและเทคนิคการออกแบบสัญลักษณ์

อัตนัย (2ข้อ)

10  คะแนน

รวม

20  คะแนน

 

ประเมินจากการสอบปลายภาค ( 20  คะแนน )

กำหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน  2554    เวลาที่ใช้สอบ  60  นาที

สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียด  ดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

คะแนน

1. ความหมายและประเภทของงานประติมากรรม

– วิธีการสร้างงาน เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุในงานประติมากรรม

ปรนัย  ( 10   ข้อ)

5  คะแนน

2. ความหมาย ลักษณะและประเภทของงาน

สถาปัตยกรรม

– งานสถาปัตยกรรมในแต่ละภูมิภาคของไทย

อัตนัย  (2 ข้อ)

5   คะแนน

3. ลักษณะและความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

 

อัตนัย ( 2  ข้อ)

10  คะแนน

รวม

20  คะแนน

14.  แหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.  หนังสือศิลปะและดนตรี (ไม่จำกัดผู้แต่งและภาษา)

2.  ใบความรู้

3.  อินเทอร์เน็ต

4.  ภาพประกอบ

5.  ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดต่างๆ

6.  สื่อวีดิทัศน์

7.  ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

8.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 

 

ลงชื่อ…………………………………………….

(นายชาตรี  ถนอมวงษ์)

ครูผู้สอน

 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………….

(นายชาตรี  ถนอมวงษ์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………..

(นายปรีชา  ไพรินทร์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………

(นายสุวิทย์  ซื่อตรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่วงการศิลปะ ทั้ง ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ขอเชิญชมภาพกิจกรรมสวยๆ ของกลุ่มสาระศิลปะ ได้เลยครับ

     ภาพกิจกรรมด้านนาฏศิลป์

Advertisements

One response »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s